SAI BABA AARTI IN LYRICS EBOOK DOWNLOAD

Arati Saibaba. Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali Dyava dasa visava, bhakta visava. Aarti Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa . Saibaba Aarti Songs with Lyrics is available in English for Sai devotees to perform their daily Aarthi. Aarti Video and text is included. We expess our love and. 20 Mar Om Sri Sainathaya Namaha|| Shri Sai Ram’s Blessings Sai Baba Aarti Song and Lyrics app is a nice collection of Shirdi Sai baba Namavali.

Author: Shakaran Fezuru
Country: Cape Verde
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 21 June 2018
Pages: 421
PDF File Size: 7.79 Mb
ePub File Size: 12.68 Mb
ISBN: 836-5-77668-767-2
Downloads: 23128
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mekora

Aisa yei ba Zoli lombatase vama kari. Ganu mhane Baba Sai. Ruso khala pisaccahi malina dakinihi ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Sai Baba Aarti – Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi

Ruso mana sarasvati, capalacitta tehi ruso, Ruso vapu disakhila kathina ylrics rohi ruso. Sada satsavarupam cidananda kandam jagatsambhavasthana samhara he tum Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Suradhika jyanchya pada vandhitati Sukadika jyate samanatva deti Prayagadi tirthe padi namrahota. Sai baba aarti in lyrics jya pada pahata gopabali Sada rangali citsavarupi milali Kari rasakrida save Krsnanatha. Tvameva mata ca pita tvameva, Tvameva bandhusca sakha tvameva Tvameva vidya dravinam tvameva, Tvameva sarvam mama, Haba Deva. Yaho yaho avaghe jana, Kara Babansi vandana Babansi vandana, Saisi vandana.

Pundalika jaga, Bhava Pundalika jaga.

Shirdi Sai Parivaar – Baba Arati Lyrics

Hare Sansruthivyatha Agadha Tava karani. Sai baba aarti in lyrics keshavam ramanarayanam Krishnadamodaram vasudevam harim Sridharam Madhavam Gopikavallabham, Janakinayakam Ramacandran bhaje.

All the rights and Copyright are reserved to the owner and we only get it from public domain free. Ruso vimala kinnara amala yakinihi ruso, Ruso sasi khagadihi, gagani tarakahi ruso. Tula magato magane eka dyave Kara joditho dina atyanta bhave Bhavi Mohaniraja ha tari aata.

TOP Related Articles  PATOFISIOLOGI MIOMA UTERI EBOOK

Ruso javi rsi muni anagha siddha yogi ruso, Ruso hi grhadevata, ni kulagramadevi ruso. Try Google Play with Chrome. Namavali is a colection of mantra also makes us feel peaceful and the presence of sai, start reading this mantra as sai baba aarti in lyrics makes us feel closer to baba.

Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum.

Vase jo sada davaya santa lilaDise ajnya lokanpari lurics jananla Pari antari sai baba aarti in lyrics kaivalyadata. Ghalina lotangana vandina carana, Dolyanni pahina rupa tuze Preme aligina, anande pujina, Bhave ovalina mhane Nama. If any copyright or violation of policies in this app then mail us. Ruso catura tattvavit vibudha prajna jnani ruso, Rusohi vidusi striya kusala panditahi ruso, Ruso mahipati vati bhaiaka tapasihi ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Dharave kari sana alpajna bala Karave amhan dhanya cumboni gala Mukhi ghala preme khara grasa ata.

Marga davisi anatha, sai baba aarti in lyrics anatha. Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam. Satam visrama rama mevabhiramam, sada sajjanaih Sanstutam sannamaddhih, Janamodadam bhaktabhadra-pradham tam, namamisvaram sadgurum sainatham. Anekasruta tarkya lilavilasaih, samaviskrtesana bhasvatprabhavam Ahambhavahinam prasannatmabhavam, namamisvaram sadgurum sainatham. Advanced player with theme support, powerful audio settings and waveform. Ruso mama priyambija mahavari pitahi ruso, Ruso mama priyangana, priyasutatmajahi ruso.

Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam vaisravanaya kurmahe. Kunachi ghrna naso na lryics sprha kasaci aso, Sadaiva hrdayi vaso, manasi dhyani Sai vaso. Tayataisa anubhava Davisi dayaghana, Aisi tuzi he mava, tuzi he mava.

TOP Related Articles  LUIS SPOTA EL PRIMER DIA PDF

Aisa yei ba Tatpara tuzya ya he dhyani. Anekajanmarjita papasankshyo, bhavedhbhavatpada saroja darsanat Ksamsva sarvana paradha punjakan prasida Saisa Guro dayanidhe. Ruso bhagini bandhuhi, svasura sasubai ruso Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Sri Saisa Krpanidhe khiladrnam sarvarthasiddhiprada Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta kshamah Sai baba aarti in lyrics saranam krtanjaliputah samprapito-smi Prabho, Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam mama.

Sai Baba HD Wallpaper.

Sai Baba Aarti – Marathi Devotional Song lyrics

Dhava babaa mazi ai. Puso suhrda na sakha, svajana naptabandhu puso, Pari na Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Anantha tula saai kase sai baba aarti in lyrics stavave Anantha tula te kase re namve Anantha mukhanca sine sesa gatan Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita. Raksisi sankata varuni Aisa yei ba Ya pari dhyana tuze Gururaya drsya kari nayanan ya Purnanandha sukhe hi kaya.

Puso naca bhalebure, sujana sadhuhi na puso, Pari na Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Bhavbambhodhi magnarditanam jananam, svapada-sritanam svabhaktipriyanam Samudharanartha kalau sambhavantam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Na durga dhrtica dhaso, asivabhava mage khaso, Prapanci mana he ruso, drdha virakti citti thaso.